Milujte chudobu

Milujte chudobu

Boží sluha biskup Ján Vojtaššák žil a pôsobil vo veľmi zložitých a neistých časoch. Ale aj v týchto nepriaznivých okolnostiach dokázal horlivo a účinne pastoračne pôsobiť. Stal sa pre nás príkladom toho, že ak nechýba viera, láska a zápal pre Krista, môžeme urobiť veľmi veľa aj v ťažkých životných a spoločenských okolnostiach.

Boží sluha vynikal statočnosťou a mravnou silou, s ktorou odvážne a rozhodne bránil vieru a práva Cirkvi. Miloval Cirkev, pracoval a trpel za Cirkev.

Z evanjeliových rád najviac zdôrazňoval chudobu, ktorá sa stala jeho celoživotným rozhodnutím. Žil skromne, delil sa o svoje materiálne dobrá, podporoval chudobných, a tak bol hodnoverným ohlasovateľom evanjelia. Kňazov svojej diecézy viedol k tomu, aby milovali chudobu, ale aj chudobných, ktorí sú pokladom Cirkvi.

V centre jeho duchovného života bol eucharistický Kristus, úcta k Božej Matke a k anjelom. Bol apoštolom Eucharistie. Tabernákulum eucharistického Ježiša nazval „prameňom živej vody“, ktorý privádza k životu a občer­stvuje hladujúcich.

ThDr. Jaroslav Barta, PhD.
špirituál Kňazského seminára
biskupa Jána Vojtaššáka